Demo site is live #tracktrace #timeframe #slotplanning #transport #transportplanning

Vandaag is een demo- en zandbak site voor TAS live gegaan. Link: demo.transadminsys.com
Neem contact met ons op indien u een demo-account wenst om eens rond te kijken.
Today a demo- and sandbox site for TAS went live. Link:
demo.transadminsys.com
Contact us if you want a demo-account to have a look around.
 
Comments

Impatient export button clickers

Om ongeduldige export-button-klikkers af te remmen, is er een visuele feedback ingebouwd dat de muisklik is ontvangen en dat er wat gebeurt - dus gewoon nog even wachten.

page_excel - export werkt
arrow_refresh - export is bezig

Nog eens klikken op de refresh-button, toont de export-button en kan je weer een export doen.
To curb impatient export-button-clickers, a visual feedback that the mouse-click has been received and something is happening has been built-in - so just wait.

page_excel - export works
arrow_refresh - export is in progress

Another click on the refresh button, displays the export button and you can do an export again.
 
Comments

Default return dates for Returns (RT)

Er is nu onderscheid mogelijk tussen retouren van goederen of retouren van paletten/containers. Het aantal dagen dat er voor staat om deze bij de klant op te halen is voor goederen mogelijk anders als voor paletten/containers. Deze perioden en tijdstippen kunnen nu gescheiden worden ingesteld via TR010.
It is now possible to distinguish between return of goods or return of pallets/containers. The number of days allowed to get them from the customer, may be different for goods as for pallets/containers. These dates and times can now be set separately via TR010.
 
Comments

Customized data views, filters and data access

U kunt vanaf nu filters op uw transportgegevens laten programmeren en deze per ODBC of JDBC uitlezen. De views zijn read-only.
You can now have your filters on your transport data programmed and read them out by ODBC or JDBC. The views are read-only.
 
Comments

Add missing confirmation messages

Missende berichten, zoals bijvoorbeeld 'einde beladen’, worden nu automatisch toegevoegd ten behoeve van betere statistieken. Dit betekent dat als voor een transport als eerste het bericht 'begin laden' binnenkomt, automatisch het bericht 'is gearriveerd' wordt aangemaakt. Zo ook als het ’vertrokken'-bericht binnenkomt, er automatisch het 'einde beladen' of 'einde lossen' bericht wordt aangemaakt. Uiteraard worden deze tussenliggende berichten enkel dan gemaakt indien ze er niet zijn.

Het automatisch genereren van deze berichten kan met instellingen in MD000 aan of uit worden gezet. Uitzetten betekent dat de tussenliggende datums en tijden die bij de berichten horen wel in de database worden bijgewerkt, maar dat de berichten zelf niet worden gemaakt.
Missing messages such as 'end loading' are now automatically added for better statistics. This means that if a transport first receives the message 'start loading', automatically the message ’has arrived' is created. As well as when the 'has left' message arrives, automatically the 'end loading' or 'end unloading' message is created. Obviously these intermediate messages are only made if they are not there yet.

Automatically generating these messages can be switched on or off with settings in MD000. Disabling means that the intermediate dates and times associated with the messages will be updated in the database, but the messages themselves are not created.
 
Comments
See Older Posts...